fbpx

september 1, 2020

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Den nye kunnskapen utfordrer oss og gir oss nye muligheter
den nye kunnskapen gir oss muligheter

Den nye kunnskapen som moderne forskning frembringer, gir oss nye og oppløftende muligheter 

Vi kan bruke den nye kunnskapen til å skape et bedre liv for oss selv

Har du lurt på om vi FAKTISK har et liv etter døden? Eller om det kan være noe i noen av disse new-age-greiene? Har du en fornemmelse av at det finnes en forklaring på disse tingene, bare at vi ikke har funnet dem enda? Og hva med de tilfeldige sammentreffene som du opplever av og til. Finnes det en logisk forklaring på dem? 

Den nye kunnskapen som springer ut av en forskning som hviler på den kvantefysiske forståelsen av virkeligheten, lærer oss at det faktisk finnes en logisk forklaring på mye av det som fortoner seg mystisk og rart for oss så lenge vi begrenser bevisstheten vår til det vi har lært. Denne nye forskningen har bl.a. lært oss følgende:

Du ER ikke kroppen din – Du HAR en kropp
Du ER heller ikke psyken din – Du HAR tanker og følelser
Du ER mye mer enn dette
Du er BEVISSTHET først og fremst

Bevissthet er energi rett og slett. Dette er riktignok ikke en fagfellevurdert enighet i forskningsverden enda. Men; dersom vi ikke lar bevisstheten vår begrenses av hvorvidt forskerne er enige eller ei, men i stedet lytter til vår indre viten, da er dette logisk for mange mennesker. Men det finnes forskere som våger å tenke utenfor boksen og dermed oppdager nye svar på mye av det vi lurer på. Den amerikanske forskeren dr. Joe Dispenza er definitivt i ledelsen i denne forskningen.

The 'you' that exist in the probable future
is already connected to the 'you' that is now,
in a dimension byond space and time.

dr. Joe Dispenza 
forsker, forfatter, bedriftsrådgiver, pedagog og foredragsholder 

Ved første øyekast kan det kanskje være vanskelig å ta inn hva dr. Joe Dispenza snakker om her. Oversatt til norsk sier han dette: Den bevisstheten som er den du er nå, eksisterer også i en mulig framtid. Samtidig er den forbundet med deg her og nå i en dimensjon som er utenfor tid og rom!

Strengt tatt er dette den moderne vitenskapens måte å uttrykke det som religionen har lært oss: Vi har evig liv. Vi er nemlig så uendelig mye mer enn den fysiske kroppen. Kroppen vår er kun en liten del av den energien som er hele vår personlige bevissthet og vi eksisterer BÅDE i tid og rom OG utenfor tid og rom. Samtidig.

Dette er oppløftende å vite fordi det skaper enorme muligheter for oss, som vi kan bruke i vår praktiske hverdag. 

Den nye kunnskapen:  ALT er energi

Energien hersker over materien

Universet er et eneste stort pulserende energihav og vi er en "energidråpe" fra dette energihavet.

Kroppen din er bygget opp av atomer. Et atom er 99,999999% energi og 0,000001% materie. Kroppen din består m.a.o. av mye mer energi enn fysisk materie! Energien eksisterer FØR det fysiske. Det fysiske er et «produkt» av energien. Troen på det fysiske som det overordnede, avdekker i realiteten en bevissthet på et lavt nivå. Det fortoner seg slik, ja. Det betyr ikke at det ER slik. Troen på at den fysiske virkeligheten er den overordnede, er kun en tro – ikke en realitet. Det betyr f.eks. at de som mener at akupunktur bare er noe sånn der new-age greie, avslører såvel lav bevissthet som manglende kunnskap. Virkeligheten vår består av mye mer enn det vi kan oppfatte med sanseapparatet vårt.

Den nye kunnskapen rommer en virkelighetsforståelse og et menneskesyn som skiller seg vesentlig fra den virkelighetsforståelsen som hviler på det gamle, mekanistiske verdensbildet som skiller mellom ånd og materie. Den positivistiske forskningstradisjonen som hører hjemme i Newton's mekanistiske verdensbilde, observerer først og fremst det som er fysisk samt det som kan observeres og erfares med sanseapparatet vårt. Denne forskningen ser på mennesket som et offer for ytre omstendigheter – ikke som et skapende og ansvarlig vesen. Det er først når forskerne åpner opp for noe større enn det sanselige at de vil begynne å utvikle et annet menneskesyn og oppdage nye rammebetingelser som påvirker menneskelivet.

Kvantefysikken

energi

Kvantefysikken er egentlig ingen ny vitenskap. Den er faktisk 100 år gammel og den handler om relasjonen mellom sinn og materie. Dette er vitenskapen om de minste bitene i naturen og de lovene som styrer disse. Kvantefysikken er overraskende og kan være vanskelig å fatte – bl.a. fordi en kvantepartikkel eksempelvis kan finne på å hoppe rett gjennom det som for oss fortoner seg som en solid vegg. En annen overraskelse fysikerne på begynnelsen av 1900-tallet fant, var at disse bitte små partiklene viste seg å påvirkes av intensjonene og fokuset til forskerne. 

Den nye kunnskapen har lært oss følgende:

Du er et skapende vesen i universet
Skaperkrafta di er intensjonen og fokuset ditt
og den energifrekvensen som disse vibrerer på

Nye forskningsfelt

Kvantefysikken er opphavet til mange nye forskningsgrener som har servert oss den nye kunnskapen som mine perspektiver i denne bloggen hviler på. Det er kanskje særlig de 50-60 siste årene og spesielt de to siste tiårene at forskningen har vært i en rivende utvikling. Og er det fortsatt …

Den nye kunnskapen som er relevant for hvordan vi lever våre liv, er kanskje først og fremst den som kommer fra disse forskningsfeltene:

 • Nevro-vitenskapen er en naturvitenskapelig disiplin med fokus på nervesystemet. Tradisjonelt har nevrovitenskapen vært sett på som en sidegren av biologi, men er nå et tverrfaglig felt som omfatter kjemi, informatikk, ingeniørvitenskap, lingvistikk, matematikk, medisin, genetikk, filosofi, fysikk og psykologi (wikipedia)
 • Nevro-kardiologien som er et helt nytt forskningsfelt som studerer broen mellom hjernen og hjertet og hvordan de hele tiden kommuniserer med hverandre. Det er særlig HeartMath Institute i California som leder an på dette forskningsfeltet
 • Nevro-endokrinologien som er studien av hvordan hjernen regulerer kroppens hormonsystem
 • Psyko-nevro-immunologien som handler om studien av hvordan hjernen, nervesystemet og immunforsvaret påvirker hverandre
 • Epigenetikken som handler om studien av hvordan miljøet påvirker genuttrykk og hvordan vår tro og tankegang påvirker miljøet til genene våre

FAKTA

 • Energi er alltid i bevegelse. Blokkert energi skaper problemer
 • Energi opptrer på to måter; som bølger (energien vi utstråler) og som partikler (f.eks. den fysiske kroppen vår)
 • Enhver kraft har en motkraft; denne kontrasten, positiv vs. negativ energi, gir oss valgmuligheter. Kildeenergien er kun positiv
 • Universets "språk" er frekvenser

Ny bevissthet har gitt oss et nytt syn på mennesket

energi

Den nye kunnskapen har bl.a. lært oss at kvantefeltet, det store, universelle energihavet som vi alle er en del av, er et usynlig, vitalt energifelt som styrer alle naturlovene fra klassisk mekanikk til kvantemekanikk. Dette energifeltet omtales med mange navn. Religionene bruker benevnelser som Gud, Allah, Jahve, Brahman o.s.v. Jeg foretrekker å kalle dette feltet for KILDEENERGIEN. Dette er en nøytral benevnelse som ikke er beheftet med tro av noe slag. Navn som mange forskere bruker, er enhetsfeltet eller kvantefeltet.

På samme måte som en regndråpe kommer fra vann og smelter sammen med vann igjen, er hver og en av oss en «energidråpe» som kommer fra det store energihavet og vender tilbake til denne Kildeenergien igjen. D.v.s.: bevisstheten din lever evig, mens kroppen din er en forgjengelig konteiner for bevisstheten den tiden du befinner deg i denne vår tredimensjonale, fysiske dimensjon.

Det er m.a.o. Kildeenergien som gir den tredimensjonale, fysiske verden liv. Ved hjelp av et sett med konstante prinsipper eller "lover", ordner og organiserer den vår fysiske virkelighet i samarbeid med oss mennesker. Vi mennesker har m.a.o. en sentral rolle i det store Skaperverket. Vi påvirker og utvikler Kildeenergien v.h.a. de kontrastene vi opplever her i tid-rom-virkeligheten.

Energien vår er bevissthet

Vi erfarer livet v.h.a. følelsene våre. Gjennom disse erfaringene utvider og utvikler vi bevisstheten – så vel vår egen personlige bevissthet som den kollektive bevisstheten, m.a.o. Kildeenergien. Vi gjør dette v.h.a. intensjonene våre og fokuset vårt i lys av den bevisstheten vi har, de erfaringene vi gjør, hvordan vi fortolker og forholder oss til det vi erfarer og hvordan dette påvirker følelsene våre. I det øyeblikket vi opplever noe vi ikke liker, produserer vi automatisk en ny intensjon som umiddelbart registreres i Kildeenergien og i vår personlige energistruktur, d.v.s. på sjelsplanet.

Følgelig blir alle som én av oss like viktige i den store sammenhengen – uavhengig av hvordan våre liv er og hvilken rolle vi spiller i fellesskapet vårt. I et universelt perspektiv er vi viktige fordi vi bidrar til universets utvidelse. Det gjør vi gjennom alt vi erfarer og hvordan fortolkningene våre bidrar til å skape ny bevissthet. Når vi lengter etter noe nytt og bedre gjør vi m.a.o. en viktig "jobb" i et universelt perspektiv.

Følgelig; dersom du strever med å verdsette deg selv, bør du virkelig ta inn over deg den nye kunnskapen. Den lærer oss at Du ER viktig! 

Nytt syn på helse

bevissthet i forhold til helse

Denne nye kunnskapen har produsert vitenskapelige bevis som bl.a. har gitt oss et helt nytt syn på helse og hva helse egentlig er. Vi forstår nå at helse ikke handler så mye om sykdom som det handler om ...

 • evnen til å opprettholde en følelse av sammenheng – d.v.s. at vi opplever at livet er forståelig, håndterbart og meningsfullt
 • evnen til å fungere i møte med endringer i oss selv og i omgivelsene våre

Vi er selv ansvarlige for vår egen helse gjennom hvilken bevissthet vi har og hvordan vi forvalter vår personlige energi.

Økt bevissthet gir bedre helse

Den nye kunnskapen gjør det faktisk mulig å bremse aldring og helbrede sykdommer som i dag frarøver oss liv og livsglede. Den lærer oss også at vi kan programmere oss for langvarig god helse, indre ro og vitalitet gjennom å frigjøre potensialet vårt og endre kroppens biokjemi. Det finnes faktisk allerede tusenvis av mennesker som gjør dette rundt omkring i verden i dag, fordi de har oppdaget hemmelighetene bak hvordan man gjør det. Dette kommer jeg tilbake til i mange blogg-artikler framover.

Energiens organiserende element

den nye kunnskapen danner grunnlaget for et nytt menneskesyn

Noe av det viktige å forstå når vi tar inn over oss at vi er energivesener først og fremst, er at den universelle energien som vi alle er en del av, styres av noen prinsipper som ordner og organiserer energiflyten. Dette påvirker livene våre enten vi er klar over disse prinsippene eller ikke. Det handler ikke om å tro eller ikke tro på dem. Du trenger f.eks. hverken å tro på eller forstå tyngdekraften for at den skal være virksom i livet ditt. Det samme gjelder energiens tiltrekningskraft – eller det som av mange omtales som loven om tiltrekning. Elektromagnetismen i energien ser ut til å være selve det organiserende og ordnende elementet som strukturerer de viktigste rammebetingelsene for livene våre.

Det er en universell realitet at «som du sår, høster du». Det betyr at den energien du utstråler, tiltrekker seg eller blir tiltrukket av tilsvarende energier. M.a.o.: sender du ut negativ energi, er det ingen grunn til å bli overrasket over at det er negative erfaringer og opplevelser som kommer tilbake til deg. Det kommer tilbake – enten du vil det eller ikke.  Fordi det er en universell lov. Dermed vet du også at når livet byr deg opplevelser og erfaringer du ikke liker, da har du fått tilbakemelding fra Universet på at du kringkaster negativ energi.

Muligheter og utfordringer

Det bor både utfordringer og muligheter i de mange erkjennelsene som den nye kunnskapen produserer. Den store muligheten er at du selv kan bestemme hva du vil oppleve i livet ditt, siden du er den eneste i hele verden som råder over din personlige energi.

Men deri ligger også utfordringene i kø:

 • Har du kontroll på hva slags energi du kringkaster?
 • Vet du hva som får deg til å sende ut den energien du faktisk gjør?
 • Er du ærlig nok overfor deg selv til å erkjenne realitetene dine?
 • Vet du egentlig hvordan du kringkaster energien din?
 • Har du bevissthet om hva du faktisk tenker og føler – eller går du på autopilot i mesteparten av livet ditt. Er du som folk flest, gjør du det i 95 % av tiden! Ja, det er faktisk forsket på dette!
 • Forstår du hva som får deg til å tenke og føle som du gjør?
 • Vet du strengt tatt hva som er viktig for deg – eller gjør du som du blir fortalt – eller som du ser «alle andre» gjør?
 • Klarer du å beholde den indre roen selv om det er kaos rundt deg? M.a.o.: har du tålelig bra kontroll på følelsene dine – eller er det det som skjer som bestemmer hvordan du har det?
 • Opplever du at det er en begripelig sammenheng i livet ditt – og i så fall: verdsetter du den?
 • Føler du at livet ditt er meningsfylt? Vet du hvordan du kan få det til å bli det, dersom du opplever at livet ditt ikke samsvarer med det som er viktig for deg? Kanskje livet ditt t.o.m. oppleves tomt og innholdsløst?

Dette er bare noen av de spørsmålene som reiser seg i kjølvannet av den nye kunnskapen.  Men det mest fantastiske er jo at vi ikke er ofre for ytre omstendigheter med mindre vi bruker skaperkrafta vår feil.  Den nye kunnskapen gjør det mye lettere for oss å tro på det som mange sier; at vi kan designe våre egne liv etter vårt eget forgodtbefinnende.

Noe av det viktigste å ta inn over seg fra den nye kunnskapen, er hvor viktig tankens kraft er. Hvordan vi tenker, hva vi fokuserer på og hvilke følelser dette utløser i oss, bestemmer skjebnen vår. Det skaper resultatene vi får i livet. Dessuten har det konsekvenser for de biokjemiske signalene som sendes utover i kroppen vår og bestemmer den helsa vi har – og får.

Har du synspunkter på noe av dette? 
Legg igjen en kommentar nedenfor!

KONKLUSJON

Kort fortalt rokker den nye kunnskapen ved hele vår måte å tenke på, menneskesynet vårt og verdensbildet vårt:

 • Vi er mye mer energi enn en fysisk kropp og vi eksisterer både i og utenfor tid og rom samtidig; personligheten vår og sjelen vår
 • Vi er alle et uttrykk for den samme universelle energien. M.a.o.: Alt er forbundet med alt. Hvordan vi behandler oss selv, andre mennesker og naturen påvirker oss alle.
 • Vi skaper våre liv i samarbeid med Universet gjennom hvordan vi bruker tankekrafta vår. M.a.o.: ALLE mennesker er like viktig i et universelt perspektiv
 • Vi kommuniserer med Universet med frekvensene på energien vi utstråler
 • Helsa vår og livsopplevelsene våre er tilbakemeldinger til oss som forteller oss hva slags energi vi utstråler. M.a.o.: Som vi sår, høster vi
 • Følgelig blir økt bevissthet om egne tanker, følelser og operative verdier en viktig hjelp til selvhjelp når vi vil skape bedre liv for oss selv

I denne bloggen 

skriver jeg om den nye kunnskapen, om bevissthet og bevisstgjøring, selvfølelse, selvtillit og selvrespekt. Og om hva fraværet av det gjør med oss. Jeg skriver om fordømmelse og aksept, depresjon og drømmer, tanker og følelser, fantasi og virkelighet, smerter og gleder, forventninger og apati, intensjon og fokus, om hjernen og dens mysterier ... Og om mange, mange andre ting som er relevant for den utvikling og endring vi trenger på det personlige planet når vi ønsker oss et bedre liv. Og inni blant hender det at jeg også skriver om utviklingen i samfunnet og hva jeg mener om det rådende politiske tankegodset.

Vil du bli varslet hver gang jeg legger ut en ny blogg-artikkel? Noe som kommer til å skje med ujevne mellomrom. Fyll inn navn og epost-adressen din nedenfor. Som takk for at du abonnerer på bloggoppdateringene, sender jeg deg et notat jeg har laget om Mine 6 viktigste hjelpemidler til et bedre liv

Åse Koppergård

Følg meg:

Blogger, samtalepartner, tanketrener og mentor 

Åse har en nerdete interesse for hvorfor livet blir som det blir og folk gjør som de gjør. I bloggen skriver hun bl.a. om den nye kunnskapen som springer ut av en kvantefysisk forståelse av virkeligheten og hvordan denne kunnskapen har hjulpet henne i hennes egen SELV-utviklingsprosess. Hun skriver også om hvilke konsekvenser denne kunnskapen har for fellesskapet vårt.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>