Ansvarserklæring

All informasjon som jeg deler med mine kunder på mine nettsteder, i sosiale medier og i direkte kontakt med mine kunder på kurs, ved foredrag eller i en-til-en samtaler er kun informasjon. Det er først når informasjonen tas i bruk at den har verdi. Informasjonen må m.a.o. omsettes til handling i ditt eget liv for at den skal bli til noe mer enn filosofiske perspektiver.

Vekst og utvikling handler i mindre grad om kunnskap – selv om kunnskap er viktig og verdifullt. Det handler i langt større grad om å bli bevisst virkeligheten slik den er, hva man tenker om den og kvaliteten på disse tankene, samt hva som faktisk gjøres i ulike situasjoner, hvordan man gjør det og ikke minst hvorfor.

Følgelig kan jeg som foredragsholder, kursleder, samtalepartner, tanketrener og blogger ikke love deg at du vil få de resultatene som jeg forespeiler. Det jeg formidler, hviler på egne og andres erfaringer. Det er ikke sikkert du vil gjøre de samme erfaringene når du setter det du lærer ut i praksis.

Ansvaret for resultatet hviler derfor helt og holdent på deg selv. All den informasjonen som jeg formidler i ulike fora, er kun ment som veiledning og hjelp til selvhjelp. Jeg setter imidlertid min ære i å formidle kunnskap som er relevant for det praktiske liv.

Selv om noe kunnskap er universell og tidløs, er informasjon og kunnskap i all hovedsak ferskvare. Den kunnskapen og innsikten som jeg formidler, vil alltid være basert på den kunnskapen jeg har på det aktuelle tidspunktet. Selv om jeg hele tiden bestreber meg på å opptre sannferdig, kan dette kun skje i forhold til den kunnskap og innsikt som jeg har til enhver tid.

Riktig informasjon til riktig tid kan utgjøre en stor forskjell. Likevel; alle artikler, produkter og tjenester som jeg formidler, har ikke som intensjon å løse dine eller din bedrifts problemer for deg. Intensjonen er kun å opplyse og gi kunnskaper som eventuelt kan føre til ønskede endringer forutsatt at du tar kunnskapen til deg og setter den ut i livet.

Til syvende og sist er vi alle ansvarlige for hva vi tenker og føler, de valg vi tar og de handlinger vi utfører – også når dette skjer på sviktende grunnlag eller basert på feil informasjon.

Jeg gir derfor ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig, anvendelig, egnet eller komplett noe av innholdet som formidles via mine nettsteder, tjenester og produkter vil være. Det samme gjelder eventuelle tilleggstjenester og/eller –produkter som måtte tilbys gjennom et samarbeid med andre.

Jeg vil ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for tap eller andre skader, heri inkludert, men ikke begrenset til spesielle, utilsiktede konsekvenser som følger av hvordan min informasjon, tjenester og produkter, forstås og brukes.

Insert Content Template or Symbol
>